KAMU AYDINLATMA POLİTİKASI

Kamuyu Aydınlatma Politikası

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş ’nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.
Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:
– Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
– Periyodik olarak İMKB ve KAP ’a iletilen finansal raporlar,
– Yıllık faaliyet raporları
– Kurumsal internet sitesi (http://ipekenerji.com.tr)
– Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
– Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
– Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
– Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar,
– Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP ’ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP ’a gönderilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetim geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur.
Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP ’a gönderilir.
KAP ’da açıklanan finansal raporlara Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir.
Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları

Şirket’in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan Şirketimiz ve grup şirketlerinin faaliyetlerini etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli açıklamalar yapılır. Gerekli görülen durumlarda ve konularda yurtiçi ve yurtdışında basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.
Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.
Şirket’in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı road show toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.